Reklamační řád - záruka

Všeobecné ustanovení
Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura (nebo Prodejka - daňový doklad), která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami pro provoz internetové prodejny www.wormax.cz jakož i tímto reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.
Záruka počíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosti EUROPE INVEST s.r.o. - www.wormax.cz.

Záruční podmínky
1. Na veškeré zboží poskytujeme záruku v souladu s platnou právní úpravou dle Obchodního/Občanského zákoníku.
U kupujícího - spotřebitele je záruční doba vždy minimálně 24 měsíců. Řídí se podmínkami Občanského zákoníku.
U kupujícího - podnikatele je záruční doba vyznačena na záručním listě nebo faktuře. Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Řídí se Obchodním zákoníkem.
Někteří výrobci záruční lhůtu prodlužují (viz. Záruční list).
2. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,...) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu Robomax.cz, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží.
3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinnen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsání přepravního listu bez výhrad kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo zboží nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutné nahlásit poškození zásilky do 24 hodin od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
5. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady.
6. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícho, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
7. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat originální obaly nebo klást velký důraz na balení zboží (dopravci většinou zacházejí s balíky nešetrně, skladují je na sebe nebo s lehčími i hází). Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilku proto doporučujeme pojistit minimálně na cenu zboží.

Uplatnění záruky
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání věci, právo na výměnu vadného zboží nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
• jde-li o vadu neodstranitelnou nebránící řádnému užívání věci, právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci, právo na výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
• neodborným použitím zboží,
• mechanickým poškozením nebo opotřebením,
• živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
• neodbornou montáží,
• jinými vnějšími vlivy (nestabilita el. sítě, přepěťové rázy na napájecím zdroji atd.).

Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních přepisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Postup při řešení reklamace
Při uplatňovaní reklamace dodržujte následující postup:
1. V případě, že v záručním listě nebo návodu je uvedeno servisní středisko, kontaktujte přímo toto středisko. Jeho zaměstnanci vás budou přesně informovat o dalším postupu. Urychlíte tím vyřízení samotné reklamace. V případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamce z důvodu dodatečné přepravy.
2. Pokud pro výrobek není uveden autorizovaný servis, kontaktujte nás nejlépe emailem na adrese info@wormax.cz. nebo telefonicky na číslech 608 541 010 . Uveďte číslo faktury či daňového dokladu, popis závady výrobku. V co nejbližší době vás budeme kontaktovat zpět a sdělíme vám informace o dalším postupu.
3. Zboží zasílejte pouze v originální nebo jiném přepravním obalu. Naše společnost neručí za mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu či sídla naší společnosti.
Způsob předání vyreklamované zásilky bude předem dohodnut s kupujícím.
U některých výrobků může dojít k prodloužení reklamační doby na více než 30 dní, na tuto skutečnost však musíte být předem upozorněni a musíte s prodloužením souhlasit. V opačném případě platí zákonná lhůta 30 dní.

Místo uplatnění reklamace
Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti EUROPE INVEST s.r.o., Údolní 1821, 390 02 Tábor
Dopravu na místo reklamace hradí kupující, není-li dohodnuto jinak. Kupující má v případě oprávněné reklamace právo na úhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vnikly v souvislosti s uplantěním práv z odpovědnosti za vady.
Kontaktní osoba
Jan JINDRA
email: info@wormax.cz

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Kontakt

EUROPE INVEST s.r.o.
Údolní 1821
390 01 Tábor

tel.: +420 608 541 010
e-mail: info@wormax.cz